EXIT NOW

Ashiana network
24 HOUR HELPLINE: 0808 2000 247
020 8539 0427

ਪੰਜਾਬੀ

ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਸਲੀ (BME) ਔਰਤਾਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ, ਸਨਮਾਨ-ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਣਨ ਵਿਗਾੜ ਵਰਗੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਭਿਆਸਾਂ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹਰ ਰੂਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:

  • ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼
  • ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ
  • ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ
  • ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ
  • ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ
  • ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ
  • ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਹੁੰਚ
  • VAWG ਰੋਕਥਾਮ

ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 0208 539 0427.

ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 999 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ 0800 2000 247 (24-ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ)' ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

 0808 2000 247
020 8539 0427
Copyright © Ashiana Network
Registered Charity Number 1042440, London, UK
envelopeexitphonewarning linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram